• Συνήθεις ερωτήσεις απαντήσεις για τον ΓΚΠΔ- GDPR

  Συχνές Ερωτήσεις

   

  1. Τι είναι τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»

   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (Αρ 4 ΓΚΠΔ)  είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταχτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου
    
  2. Τι είναι η «επεξεργασία δεδομένων»
   «επεξεργασία» (Αρ 4 ΓΚΠΔ) είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
    
  3. Τι είναι ο «εκτελών την επεξεργασία»
   «εκτελών την επεξεργασία» (Αρ 4 ΓΚΠΔ) : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
    
  4. Τι είναι η «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
   «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Αρ 4 ΓΚΠΔ): η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
   Η εταιρεία ή ο οργανισμός σας πρέπει να ειδοποιήσει την εποπτική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 72 ωρών αφού αντιληφθεί την παραβίαση. Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός σας είναι ο εκτελών την επεξεργασία, πρέπει να ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για κάθε παραβίαση δεδομένων.

   Εάν η παραβίαση δεδομένων θέτει σε υψηλό κίνδυνο τα φυσικά πρόσωπα που επηρεάζονται, τότε πρέπει επίσης να ενημερωθεί το καθένα εξ αυτών, εκτός εάν έχουν τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας ή άλλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει.
    
  5. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται ευαίσθητα;
   Τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται «ευαίσθητα» και υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις επεξεργασίας (ΓΚΠΔ - Άρθρο 4 σημεία 13, 14 και 15, άρθρο 9) : δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή -φιλοσοφικές πεποιθήσεις·
   -συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση·
   -γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την -ταυτοποίηση ενός ατόμου·
   -δεδομένα σχετικά με την υγεία·
   -δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

    
  6. Πώς πρέπει να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα ατόμων που ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την προστασία των δεδομένων;
   (Άρθρα 12 και 15 έως 22)
   Φυσικά πρόσωπα μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ή τον οργανισμό σας με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας κ.λπ.). Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα, η εταιρεία ή ο οργανισμός σας θα πρέπει να παρέχει μέσα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων. Επιπλέον, πρέπει να απαντά στα αιτήματα που λαμβάνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κατ’ αρχή εντός ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος.

   Η εταιρεία ή ο οργανισμός σας μπορεί να ζητά περαιτέρω πληροφορίες από τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτημα, για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους.
   Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός σας απορρίψει το αίτημα, πρέπει να ενημερώσει το άτομο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το έκανε και σχετικά με το δικαίωμα του ατόμου να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της αρχής προστασίας δεδομένων και να επιδιώξει έννομη προστασία.
   Η επεξεργασία αιτημάτων φυσικών προσώπων θα πρέπει να γίνεται δωρεάν. Όταν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορείτε να χρεώσετε εύλογο τέλος ή να αρνηθείτε να δώσετε συνέχεια.
    
  7. Τι επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να έχει ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (άρθρο 37 παράγραφος 5);
   Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων «διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39».

   Το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωσίας θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται και από την προστασία την οποία απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία. Για παράδειγμα, όταν μια δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ή όταν εμπλέκεται μεγάλος όγκος ευαίσθητων δεδομένων, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι πιθανό να χρειάζεται υψηλότερο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης.

   Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη:εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και άριστη γνώση του ΓΚΠΔ, γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται,
   - γνώση του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και της ασφάλειας δεδομένων,
   - γνώση του τομέα δραστηριότητας και του οργανισμού,
   - ικανότητα ανάπτυξης νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων στους κόλπους του οργανισμού.
    
  8. Ποιος είναι ο ρόλος του υπευθύνου προστασίας δεδομένων όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ)) και το αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας (άρθρο 30);
   Όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ζητεί τη γνώμη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων για ζητήματα όπως, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
   -εάν πρέπει ή όχι να διενεργήσει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων·
   ποια μεθοδολογία πρέπει να ακολουθήσει κατά τη διενέργεια της εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων·
   -εάν πρέπει να διενεργήσει την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων εσωτερικά ή να την αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη·
   -τι εγγυήσεις (περιλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων) πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων·
   -εάν διενεργήθηκε σωστά ή όχι η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και εάν τα συμπεράσματά της (σχετικά με το εάν θα δοθεί ή όχι συνέχεια στην επεξεργασία και τι εγγυήσεις θα εφαρμοστούν) είναι σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.
    
  9. Δεν είμαι υποχρεωμένος να διορίσω Υπεύθυνο Προστασίας (DPO), ωστόσο πρέπει να συμμορφωθώ με τον κανονισμό;
   Εφόσον επεξεργάζεστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλετε να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις του κανονισμού ακόμα και εάν δεν είστε υποχρεωμένοι να διορίσετε DPO

  Συχνές Ερωτήσεις για DPO

  Ποιοι οργανισμοί πρέπει να ορίζουν DPO;

  Ο ορισμός DPO είναι υποχρεωτικός όταν:

  • Η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα (συμπεριλαμβανομένων και φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν δημόσια εξουσία). Εξαιρούνται τα δικαστήρια όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους αρμοδιότητα.
  • Απαιτείται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα (π.χ. ασφαλιστικές ή τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεφωνίας ή διαδικτύου, παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, όλες οι μορφές παρακολούθησηςκαι διαμόρφωσης «προφίλ» στο διαδίκτυο, όπωςγια σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης).
  • Διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (π.χ. στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας από νοσοκομεία) ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

  Για τον προσδιορισμό της μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: α) ο αριθμός των εμπλεκομένων υποκειμένων, είτε ως συγκεκριμένος αριθμός είτε ως ποσοστό επί του πληθυσμού, β) ο όγκος και το εύρος των δεδομένων, γ) η διάρκεια ή ο μόνιμος χαρακτήρας της επεξεργασίας, δ) η γεωγραφική έκταση της επεξεργασίας. Παραδείγματα που δεν συνιστούν επεξεργασία μεγάλης κλίμακας είναι, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία δεδομένων ασθενών από ιδιώτη ιατρό και η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα από ιδιώτη δικηγόρο.

   

  Δεν υποχρεούμαι, αλλά επιθυμώ να ορίσω DPO στην επιχείρησή μου. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

  Κάθε οργανισμός μπορεί να ορίσει DPO. Ακόμη και στις περιπτώσεις που ο ορισμός DPO δεν είναι υποχρεωτικός, ενθαρρύνονται τέτοιου είδους εθελοντικές ενέργειες. Όταν ένας οργανισμός ορίζει DPO σε εθελοντική βάση, σε σχέση με τον ορισμό, τη θέση και τα καθήκοντά του θα ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις ως εάν ο ορισμός να ήταν υποχρεωτικός (βλ. ερώτηση 5).

  Μπορεί να οριστεί ένας DPO για περισσότερους φορείς ή οργανισμούς;

  Ναι. Όμιλος επιχειρήσεων ή περισσότεροι δημόσιοι φορείς, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την οργανωτική τους δομή, μπορούν να ορίσουν έναν μόνο DPO, υπό την προϋπόθεση να είναι διαθέσιμος και εύκολα προσβάσιμος σε κάθε εγκατάσταση ή φορέα είτε με φυσική παρουσία στις ίδιες εγκαταστάσεις με τους υπαλλήλους, είτε μέσω ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής ή άλλου ασφαλούς μέσου επικοινωνίας και σε γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και τα οικεία υποκείμενα των δεδομένων.

  Ποια είναι τα καθήκοντα του DPO;

  Ο DPO προάγει την κουλτούρα της προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός του οργανισμού ή φορέα. Τα ελάχιστα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:

  • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
  • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
  • Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
  • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, πελάτες κ.λπ.).
  • Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.

  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη ενός DPO;

  Ο εργοδότης υποχρεούται να δημοσιεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας του DPO και να τα ανακοινώσει στην εποπτική αρχή. Επίσης, οφείλει να διασφαλίζει ότι ο DPO:

  • Συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών της διοίκησης και κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης).
  • Έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας
  • Έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του (π.χ. ενεργή στήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οικονομικοί πόροι, υποδομές, συνεχής κατάρτιση).
  • Εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του) και δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
  • Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη.
  • Όταν ασκεί πρόσθετα καθήκοντα, αυτά να μην συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων (π.χ. δεν μπορεί να κατέχει θέση από την οποία μπορεί να καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, όπως θέσεις ανώτερης διοίκησης).
  • Δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

  Ο DPO είναι υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης;

  Είτε το ένα είτε το άλλο. Ο DPO μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία (εσωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων) ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών (εξωτερικός συνεργάτης). Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να συνεπικουρείται από ομάδα, εφόσον απαιτείται. Συνιστάται δε να είναι εγκατεστημένος εντός ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι ή όχι εγκατεστημένοι στην ΕΕ.

  Τι επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει να έχει ο DPO; Προβλέπεται σχετικήπιστοποίηση;

  Ο DPO διορίζεται ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωσίας θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που διενεργούνται και από την προστασία την οποία απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία. Παράλληλα, ο DPΟ πρέπει να έχει γνώση του τομέα δραστηριότητας του οργανισμού ή φορέα στον οποίο απασχολείται αλλά και των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας των δεδομένων.