Επικοινωνία
 • Dinet Πληροφορική

  Μπρης Δημήτρης
  Πτυχιούχος Μαθηματικός , Msc στα Πληροφοριακά Συστήματα

  Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210.64.25.819 κιν: 6944.810.572

  Χαλάνδρι Αττικής

  email: info@e-dinet.gr

 • Θέμα
  Ονοματεπώνυμο
  Τηλέφωνο
  email
  Σχόλια
  Κωδικός ασφαλείας
  - Δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου να χρησιμοποιηθούν τα "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" που υποβάλλω, μόνο για λόγους επικοινωνίας είτε για τους σκοπούς που αναφέρω στα σχόλια
  - Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86, ότι τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή και δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
  Τα ως άνω προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μόνο με τη συγκατάθεσή σας, έχουν σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση πιθανού προβλήματος ή απορίας ή περεταίρω ενημέρωσης σχετικά με θέματα του αντικειμένου μας. Τα ως άνω δεδομένα, δεν δημοσιεύονται και ούτε παραχωρούνται σε τρίτους, πρόσβαση δε σε αυτά, έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της επικοινωνίας.